Om Lillelia Gårdsbarnehage

Vi er stolte av barnehagen vår. Store, lyse lokaler. Atmosfæren er preget av humør, raushet og omsorg. Vi ser alltid frem til å møte nye barn og foreldre i Lillelia gårdsbarnehage.

Les mer

Vi ønsker at hvert enkelt barn skal få mulighet til å oppleve glede og vennskap i barnehagen. Det kjennes godt å bli møtt med et smil om morgenen og at noen er glad for å se deg.

Barnehagen har barn i alderen 0-6 år fordelt på 2 avdelinger, Litago med barn i alderen 0-4 år og Dagros med barn i alderen 3-6 år. Barnehagens lokaler stod ferdigstilt august 2009.

Barnehagen ligger flott plassert ved et småbruk i landlige omgivelser, like sør for Skihytta ca 4 km fra Fredrikstad sentrum. Barnehagen har fine lekeområder og gangavstand til Fredrikstadmarka. Husdyrhold er en viktig del av barnehagens virksomhet. I tilknytning til barnehagen er det mini-låve med små hester, sau, kaniner og høner.

LilleLia Gårdsbarnehage kan tilby unike muligheter for barn til å oppleve gårdsliv og friluftsliv på nært hold. Barna får daglig være med på stell og fôring av dyrene.
Hovedkonseptet er at barn skal få trygge og gode opplevelser i nærkontakt med dyr og natur. Vi tror at denne rammen gir de beste forutsetninger for å lære verdier, kunnskaper og ferdigheter for hele livet. Respekt for liv, kunnskap om matens opprinnelse, utfordrende utemiljø, oppleve årstidsvariasjonene i full bredde, se kyllinger bli klekket, dyr bli født, er viktige stikkord. I tillegg følger vi selvfølgelig opp det som samfunnet, blant annet gjennom sin lovgivning, setter som mål for barnehagens innhold.

Barnehagens vedtekter danner en forpliktende ramme for barnehagens organisasjon og er i tillegg et avtaleverk mellom barnehagen og foreldre/foresatte.

Visjonen vår Dagsrytme Våre ansatte

Barnehagens visjon

«Gården hvor det spirer og gror, trygghet, vennskap og opplevelser for liten og stor.»

I barnehagen ser vi det som viktig at personalet går sammen om å finne en felles plattform. Slik vil vi ha en felles referanse som hjelp til å bli klar over og sette søkelys på vår egen praksis, og til å sette ord på vår forståelse. Med pedagogisk grunnsyn menes den virkelighetsoppfatning, de kunnskaper, verdier og holdninger som ligger til grunn for pedagogisk virksomhet. Dette arbeidet har vært med på å skape vår visjon.
Visjonen til barnehagen fungerer som en rettesnor, og noe vi skal strekke oss etter.
Denne er utarbeidet av personalet i fellesskap og fungerer som et arbeidsverktøy.

Opplevelser bruker vi synonymt med erfaring. Opplevelsene er ikke bare noe de voksne skal gi barna, men noe barnet selv griper gjennom ulike aktiviteter, prosjekter og lek. Da er det viktig at vi voksne er tilstede fysisk og psykisk slik at vi ser og kan støtte barnet. Dette leder ofte til videre undring hos barna, som voksne griper fatt i på ulike måter. Noe som igjen leder til en erfaring hos barnet. Læringsutbytte i opplevelsen vil være avhengig av hvordan barnet blir møtt av omgivelsene.

I det daglige samspillet ønsker vi å legge til rette for at det utvikles gode og nære vennskap mellom barna. Å ha en god venn i barnehagen er svært verdifullt i seg selv, samt at det har mange positive ringvirkninger for den sosiale utviklingen. Barn helt ned i ett års alderen viser tydelig glede over å være sammen med andre jevngamle. De skal ikke bli så mye eldre før vi ser gledescenene når bestevennen kommer til barnehagen og leken kan ta til. Å ha en god venn er med å bygge opp barnas selvfølelse, og barna får tilbakemelding på at de er ok å være sammen med. Vennskap er med på å bygge opp barnas evne til empati. Skal vennskapet vedvare må barnet vise evne til innlevelse med den andre. Vennskap bygges opp rundt felles opplevelser, barna har da noe de er sammen om, som de kan leke ut siden, eller bare prate om.

Trygghet er grunnleggende for all læring og aktivitet. Dette er noe vi jobber med gjennom hele året og som er spesielt viktig ved oppstart for nye barn. Vi ønsker å skape et trygt og godt samspill i barnehagen, da er det viktig at de voksne alltid er der for barna. Barna blir møtt som den de er – alle skal bli lagt merke til. Positiv oppmerksomhet styrker tryggheten hos barna, de skal også bli møtt av en aksepterende holdning, og føle at vi voksne er støttende og interessert i det de har å si.

Faktorer som skaper trygghet i barnehagen er:

  • Anerkjennende voksne som bekrefter og forstår barnets følelser og meninger
  • Voksne som er tilstede og passer på
  • Omsorg i form av ei hånd og holde i eller et fang å sitte på
  • Tydelige forventinger om hva som er forventet – klare regler!
  • En venn å dele gleder og sorger med
  • Voksne som engasjerer seg med barna
  • Faste rutiner – forutsigbarhet
  • Et positivt miljø hvor humor og glede har stor plass

Dagsrytme Litago

06.45 Barnehagen åpner
08.15 – 08.45 Frokost
09.00 – 11.15 Utelek/innelek
11.15 Lunsj
12.15 Soving
14.15 Frukt
15.00 Utelek/Innelek
16.45 Barnehagen stenger

 

Dagsrytme Dagros

06.45 Barnehagen åpner
08.15 – 08.45 Frokost
09.00 – 11.30 Utelek/innelek
11.30 Lunsj
12.30 Utelek/innelek
14.30 Frukt
15.00 Utelek/Innelek
16.45 Barnehagen stenger

 

Kjernetid er mellom 09.30 -14.00. Vi ønsker at dere gir beskjed om barnet ikke kommer innen kl 09.30 eller hentes før kl 14.00.

Vi setter pris på at barna ikke leveres under frokost, da dette forstyrer barnas matro. Skal du spise frokost i barnehagen, må du være i barnehagen senest kl 08.10.

 

Administrasjon

Lene Jeanette Johansen

Lene er styrer i barnehagen i 100% stilling. Hun ble ferdig utdannet som barnehagelærer i 1998. Lene har 23 års erfaring med arbeid i barnehage og 16 av disse årene som styrer. Hun var med som ansatt i Lillelia gårdsbarnehage fra oppstart. Lene har videreutdanning i implementering og utviklingsarbeid og dokumentasjon, profesjonsrettet veileder og nasjonal styrerutdanning.

Avdeling Dagros

Therese Thorvaldsen

Therese er pedagogisk leder i 100% stilling. Hun utdannet seg som barnehagelærer i 2010 og har videreutdanning som profesjonsrettet veileder. Hun har 11 år erfaring som barnehagelærer og har arbeidet i Lillelia gårdsbarnehage siden 2017.

Melissa Svinndal

Melissa er pedagogisk leder i 100% stilling. Hun ble ferdig utdannet som barnehagelærer i 2009, og har jobbet 100% som pedagogisk leder i Lillelia gårdsbarnehage siden 2017.

Marianne Snellingen

Marianne ble ferdig utdannet som barne- og ungdomsarbeider i 2016. Hun begynte som assistent i Lillelia gårdsbarnehage når den startet opp i 2009 og har siden arbeidet her. Marianne har 100% stilling hos oss.

Elling Syrrist

Elling ble ferdig utdannet som barne- og ungdomsarbeider i februar 2018. Han begynte i praksis i Lillelia Gårdsbarnehage 2012 og har siden arbeidet her. Elling  arbeider i 100% stilling.

Avdeling Litago

Ingrid Wergeland Haug

Ingrid er pedagogisk leder i 100% stilling. Hun utdannet seg som barnehagelærer i 2009. Før dette jobbet hun som assistent i barnehage i 4 år. Ingrid har videreutdanning som profesjonsrettet veileder. Hun startet i Lillelia gårdsbarnehage i 2017.

Alexander Oddane

Alexander er ansatt i Lillelia gårdsbarnehage som barnehagelærer i 80% stilling. Han har en 3-årig bachelorgrad i barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Østfold. Alexander har jobbet som barnehagelærer siden desember 2017, og i Lillelia Gårdsbarnehage siden August 2018.

Elin Strand Dahl

Elin har arbeidet i Lillelia gårdsbarnehage siden 2015. Hun jobber som assistent i 100% stilling. Elin har drevet “barnehage/dagmamma” i eget hjem i 14 år før hun startet hos oss.

Shirley Karlsen

Shirley begynte som vikar i Lillelia i 2013 og har siden arbeidet her. Hun er utdannet som barne- og ungdomsarbeider, og arbeider i 100% stilling. Shirley har 10 års erfaring innen barnehage.

Thea Innehaugen Pedersen

Thea begynte som vikar i Lillelia i 2016, og er nå barnehage assistent. Hun har tatt teoridelen til barne- og ungdomsarbeider, men mangler å ta den praktiske delen. Thea har i dag en 60% fast stilling og et 35 % vikariat. Hun har 5 års erfaring innen barnehage.