Om Lillelia Gårdsbarnehage

Vi er stolte av barnehagen vår. Store, lyse lokaler. Atmosfæren er preget av humør, raushet og omsorg. Vi ser alltid frem til å møte nye barn og foreldre i Lillelia gårdsbarnehage.

Les mer Visjonen vår Dagsrytme Våre ansatte

Vi ønsker at hvert enkelt barn skal få mulighet til å oppleve glede og vennskap i barnehagen. Det kjennes godt å bli møtt med et smil om morgenen og at noen er glad for å se deg.

Barnehagen har barn i alderen 0-6 år fordelt på 2 avdelinger, Litago med barn i alderen 0-4 år og Dagros med barn i alderen 3-6 år. Barnehagens lokaler stod ferdigstilt august 2009.

Barnehagen ligger flott plassert ved et småbruk i landlige omgivelser, like sør for Skihytta ca 4 km fra Fredrikstad sentrum. Barnehagen har fine lekeområder og gangavstand til Fredrikstadmarka. Husdyrhold er en viktig del av barnehagens virksomhet. I tilknytning til barnehagen er det mini-låve med 3 ponnier, 3 kaniner, hane og høner.

Lillelia Gårdsbarnehage kan tilby unike muligheter for barn til å oppleve gårdsliv og friluftsliv på nært hold. Barna får daglig være med på stell og fôring av dyrene.
Hovedkonseptet er at barn skal få trygge og gode opplevelser i nærkontakt med dyr og natur. Vi tror at denne rammen gir de beste forutsetninger for å lære verdier, kunnskaper og ferdigheter for hele livet. Respekt for liv, kunnskap om matens opprinnelse, utfordrende utemiljø, oppleve årstids variasjonene i full bredde, se kyllinger bli klekket, dyr bli født, er viktige stikkord. I tillegg følger vi selvfølgelig opp det som samfunnet, blant annet gjennom sin lovgivning, setter som mål for barnehagens innhold.

Barnehagens vedtekter danner en forpliktende ramme for barnehagens organisasjon og er i tillegg et avtaleverk mellom barnehagen og foreldre/foresatte.

Barnehagens visjon

«Gården hvor det spirer og gror, trygghet, vennskap og opplevelser for liten og stor.»

I barnehagen ser vi det som viktig at personalet går sammen om å finne en felles plattform. Slik vil vi ha en felles referanse som hjelp til å bli klar over og sette søkelys på vår egen praksis, og til å sette ord på vår forståelse. Med pedagogisk grunnsyn menes den virkelighetsoppfatning, de kunnskaper, verdier og holdninger som ligger til grunn for pedagogisk virksomhet. Dette arbeidet har vært med på å skape vår visjon.
Visjonen til barnehagen fungerer som en rettesnor, og noe vi skal strekke oss etter.
Denne er utarbeidet av personalet i fellesskap og fungerer som et arbeidsverktøy.

Opplevelser bruker vi synonymt med erfaring. Opplevelsene er ikke bare noe de voksne skal gi barna, men noe barnet selv griper gjennom ulike aktiviteter, prosjekter og lek. Da er det viktig at vi voksne er tilstede fysisk og psykisk slik at vi ser og kan støtte barnet. Dette leder ofte til videre undring hos barna, som voksne griper fatt i på ulike måter. Noe som igjen leder til en erfaring hos barnet. Læringsutbytte i opplevelsen vil være avhengig av hvordan barnet blir møtt av omgivelsene.

I det daglige samspillet ønsker vi å legge til rette for at det utvikles gode og nære vennskap mellom barna. Å ha en god venn i barnehagen er svært verdifullt i seg selv, samt at det har mange positive ringvirkninger for den sosiale utviklingen. Barn helt ned i ett års alderen viser tydelig glede over å være sammen med andre jevngamle. De skal ikke bli så mye eldre før vi ser gledescenene når bestevennen kommer til barnehagen og leken kan ta til. Å ha en god venn er med å bygge opp barnas selvfølelse, og barna får tilbakemelding på at de er ok å være sammen med. Vennskap er med på å bygge opp barnas evne til empati. Skal vennskapet vedvare må barnet vise evne til innlevelse med den andre. Vennskap bygges opp rundt felles opplevelser, barna har da noe de er sammen om, som de kan leke ut siden, eller bare prate om.

Trygghet er grunnleggende for all læring og aktivitet. Dette er noe vi jobber med gjennom hele året og som er spesielt viktig ved oppstart for nye barn. Vi ønsker å skape et trygt og godt samspill i barnehagen, da er det viktig at de voksne alltid er der for barna. Barna blir møtt som den de er – alle skal bli lagt merke til. Positiv oppmerksomhet styrker tryggheten hos barna, de skal også bli møtt av en aksepterende holdning, og føle at vi voksne er støttende og interessert i det de har å si.

Faktorer som skaper trygghet i barnehagen er:

  • Anerkjennende voksne som bekrefter og forstår barnets følelser og meninger
  • Voksne som er tilstede og passer på
  • Omsorg i form av ei hånd og holde i eller et fang å sitte på
  • Tydelige forventinger om hva som er forventet – klare regler!
  • En venn å dele gleder og sorger med
  • Voksne som engasjerer seg med barna
  • Faste rutiner – forutsigbarhet
  • Et positivt miljø hvor humor og glede har stor plass

Dagsrytme Litago

06.45 Barnehagen åpner
08.15 – 08.45 Frokost
09.00 – 11.15 Utelek/innelek
11.15 Lunsj
12.15 Soving
14.15 Frukt
15.00 Utelek/Innelek
16.45 Barnehagen stenger

 

Dagsrytme Dagros

06.45 Barnehagen åpner
08.15 – 08.45 Frokost
09.00 – 11.30 Utelek/innelek
11.30 Lunsj
12.30 Utelek/innelek
14.30 Frukt
15.00 Utelek/Innelek
16.45 Barnehagen stenger

 

Kjernetid er mellom 09.30 -14.00. Vi ønsker at dere gir beskjed om barnet ikke kommer innen kl 09.30 eller hentes før kl 14.00.

Vi setter pris på at barna ikke leveres under frokost, da dette forstyrer barnas matro. Skal du spise frokost i barnehagen, må du være i barnehagen senest kl 08.10.

 

Administrasjon

Portrettbilde av Lene

Lene Jeanette Johansen

Lene er styrer i barnehagen i 100% stilling. Hun jobber 40% på avdeling Litago og 60% på kontoret. Hun ble ferdig utdannet som barnehagelærer i 1998. Lene har jobbet som styrer i barnehager siden 2005. Hun var med som ansatt i Lillelia gårdsbarnehage fra oppstart. Lene har videreutdanning i implementering og utviklingsarbeid og dokumentasjon, profesjonsrettet veileder og nasjonal styrerutdanning.

Avdeling Dagros

Portrettbilde av Stine Johansen

Stine Johansen

Stine er barnehagelærer i 100% stilling. Hun var ferdig utdannet som barnehagelærer i 2022, og startet å arbeide i Lillelia gårdsbarnehage desember 2022.

Portrettbilde av Melissa

Melissa Svinndal

Melissa er pedagogisk leder i 100% stilling. Hun ble ferdig utdannet som barnehagelærer i 2009, og har jobbet 100% som pedagogisk leder i Lillelia gårdsbarnehage siden 2017.

Portrettbilde av Marianne

Marianne Snellingen

Marianne ble ferdig utdannet som barne- og ungdomsarbeider i 2016. Hun begynte som assistent i Lillelia gårdsbarnehage når den startet opp i 2009 og har siden arbeidet her. Marianne arbeider nå i 50% stilling hos oss.

Portrettbilde av Elling

Elling Syrrist

Elling ble ferdig utdannet som barne- og ungdomsarbeider i februar 2018. Han begynte i praksis i Lillelia Gårdsbarnehage 2012 og har siden arbeidet her. Elling  arbeider i 100% stilling.

Portrettbilde av Thea

Thea Innehaugen Pedersen

Thea begynte som vikar i Lillelia i 2016, og er nå barnehage assistent. Hun har tatt teoridelen til barne- og ungdomsarbeider, men mangler å ta den praktiske delen. Thea har i dag en 60% fast stilling og et 40% vikariat. 

Thea jobber nå 50% på Dagros og 50% på Litago.

Avdeling Litago

Portrettbilde av Ingrid

Ingrid Wergeland Haug

Ingrid er pedagogisk leder i 100% stilling på Litago. Hun utdannet seg som barnehagelærer i 2010 og har videreutdanning som profesjonsrettet veileder. Hun har også 4 års erfaring som assistent i barnehage. Ingrid har arbeidet i Lillelia gårdsbarnehage siden 2017.

Portrettbilde av Elin

Elin Strand Dahl

Elin startet å arbeide hos oss i 2015 som vikar. I dag er hun fast ansatt i 100% stilling som assistent. Tidligere har hun jobbet 14 år som dagmamma/barnehage i eget hjem.

Portrettbilde av Therese

Therese Thorvaldsen

Therese er pedagogisk leder i 100% stilling. Hun utdannet seg som barnehagelærer i 2010 og har videreutdanning som profesjonsrettet veileder. Hun  har arbeidet i Lillelia gårdsbarnehage siden 2017.

Portrettbilde av Thea

Thea Innehaugen Pedersen

Thea begynte som vikar i Lillelia i 2016, og er nå barnehage assistent. Hun har tatt teoridelen til barne- og ungdomsarbeider, men mangler å ta den praktiske delen. Thea har i dag en 60% fast stilling og et 40% vikariat. 

Thea jobber nå 50% på Dagros og 50% på Litago.

Portrettbilde av Sambehasiny Sanne Toamana

Sambehasiny Sanne Toamana

Arbeider i Lillelia gårdsbarnehage i 100% stilling som barne- og ungdomsarbeider. Han startet hos oss januar 2023.

Vikarer

Portrettbilde av Polite Cocka

Polite Cocka

Polite har arbeidet som vikar hos oss siden september 2022.