Søk barnehageplass

Barnehagen tar imot barn i alderen 0-6 år. Barna tilbys 100% plasser. Fredrikstad kommune er opptakskrets.

Les mer Søk barnehageplass her

For å søke plass ved Lillelia Gårdsbarnehage må man sende en søknad til samordnet opptak i Fredrikstad kommune. Søknadsfristen ved hovedopptaket er 1.mars. Hovedopptak foretas i h.h.t regler for samordnet opptak i Fredrikstad kommune. Plasser tildeles også i løpet av året dersom noe blir ledig.

Opptakskriterier

 1. Barn med prioritet etter § 13 i barnehageloven: Barn med nedsatt funksjonsevne, herunder – diagnostiserte funksjonsvansker/ mer spesifisert se forskriftene til barnehageloven
  Dokumentasjon: Skriftlig uttalelse fra sakkyndig instans med redegjørelse av barnets funksjonsvansker.
  Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §| 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Se forkriftene til barnehageloven for lovinnhold.
  Dokumentasjon: Vedtak fra barnevernet
 2. Barn til ansatte ved Lillelia Gårdsbarnehage.
 3. Barn som allerede har plass i Lillelia Gårdsbarnehage.
 4. Søsken av barn som har plass i Lillelia Gårdsbarnehage.
 5. Barnehagens gruppesammensetning
 6. Nærmiljøet. (Nærmiljøet er Trosvik- og Ambjørnerødområdet)
 7. Dersom søkere står likt etter denne prioriteringen, vil tildeling skje etter loddtrekking.
Søk barnehageplass her