Søk barnehageplass

Barnehagen tar imot barn i alderen 0-6 år. Barna tilbys 100% plasser. Fredrikstad kommune er opptakskrets.

Les mer Søk barnehageplass her

For å søke plass ved Lillelia Gårdsbarnehage må man sende en søknad til samordnet opptak i Fredrikstad kommune. Søknadsfristen ved hovedopptaket er 1.mars. Hovedopptak foretas i h.h.t regler for samordnet opptak i Fredrikstad kommune. Om du skal søke overflytting fra en annen barnehage i Fredrikstad kommune er søknadsfristen 1.februar. Plasser tildeles også i løpet av året dersom noe blir ledig.

Opptakskriterie

  1. Barn med prioritet etter § 18 i barnehageloven :
    Barn med nedsatt funksjonsevne, herunder – diagnostiserte funksjonsvansker/ mer spesifisert se forskriftene til barnehageloven. Dokumentasjon: Skriftlig uttalelse fra sakkyndig instans med redegjørelse av barnets funksjonsvansker.
    Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester § 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Se forskriftene til barnehageloven for lov innhold. Dokumentasjon: Vedtak fra barnevernet.
  2. Barn til ansatte ved Lillelia Gårdsbarnehage.
  3. Søsken av barn som har plass i Lillelia Gårdsbarnehage.
  4. Barnehagens gruppesammensetning
  5. Nærmiljøet. (Nærmiljøet er Trosvik- og Ambjørnerødområdet)
  6. Dersom søkere står likt etter denne prioriteringen, vil tildeling skje etter loddtrekking.

 

Søk barnehageplass her